AKA, İstanbul Kent Konseyi’nin İstanbul’da yurttaş katılımını arttırmak amacıyla oluşturduğu dijital tabanlı bir ağdır. Bu ağa katılım gönüllülük esasına dayanmakta ve herhangi bir ayni ya da nakdi karşılık beklenmeden gerçekleşmektedir. İstanbul’da yaşayan yurttaşlar, talep edilen bilgilerini başvuru formu ile İstanbul Kent Konseyi’ne ağa katılmak üzere iletirler. İstanbul Kent Konseyi elde edilen verileri, vatandaşların fikir ve önerilerine danışarak çeşitli katılımcı demokrasi araçlarına katılımlarını sağlamak; İBB’nin projelerinde katılımcılığı arttırmak amacıyla işler, saklar, kullanır. Sözleşme tarafı olan yurttaş ve İstanbul Kent Konseyi, bu sözleşmede yer alan yükümlülük ve hakları kabul eder. Gönüllülük sözleşmesi, İstanbul Kent Konseyi ve çalışanları ile yurttaşlar arasında herhangi bir ast-üst ilişkisi oluşturmaz.

Bu ağa katılan gönüllü yurttaşlar;

 • İstanbul Kent Konseyi’ndeki süreç ve katılımcı araçlar hakkında bilgi talep etme hakkına sahiptir.
 • Görüş ve önerilerini sunmak için İstanbul Kent Konseyi’nin sağladığı diğer katılımcı araçlara belirlenen katılım şartları çerçevesinde dahil olma hakkına sahiptir.

AKA’dan istediği zaman ayrılma hakkına sahiptir.

Bu ağa katılan gönüllü yurttaşlar;

 • İstanbul Kent Konseyi’nden gelen danışma, bilgi alma ve katılım niteliğindeki anketlere ve sorulara doğru bilgiler ve geçerli cevaplar vermekle yükümlüdür.
 • İstanbul Kent Konseyi Misyon ve Vizyonu doğrultusunda gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalara katılacağını ve herhangi bir ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.
 • Aktif Katılım Ağı’nın amaçları dışındaki taleplerinin değerlendirilmeyeceğini kabul eder.
 • İstanbul Kent Konseyi’nden yetki ve sorumlulukları dışında hizmet talep etmeyeceğini taahhüt eder.
 • Gerekli anket, odak grup çalışması ve benzeri katılımcı araçlara zorunlu/zorlayıcı nedenler dışında katılım sağlayacağını taahhüt eder.
 • Fikir, görüş ve önerilerini saygı ve iyi niyet çerçevesinde beyan edeceğini taahhüt eder.
 • Dil, din, ırk, etnik köken, sosyal farklılıklar ve toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm paydaşlara eşit mesafede duracağını taahhüt eder.
 • İstanbul Kent Konseyi’nin ilkeleri (Demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, ortak akla dayanan uzlaşı, çoğulculuk) çerçevesinde davranmayı kabul ve taahhüt eder.
 • Herhangi bir kişisel bilgi değişikliğinde İstanbul Kent Konseyi’ni haberdar edeceğini taahhüt eder.
 • Kriz anında iyi niyetle hareket ederek, yaşanan sorunlarda İstanbul Kent Konseyi ile iletişime geçerek çözüm için birlikte hareket edeceğini taahhüt eder.
 • AKA’dan çıkarken internet sitesi üzerinden bülten ve bildirim aboneliklerini iptal edeceğini taahhüt eder.

Sözleşme dahilinde gönüllülük yükümlülükleri dışında davranan gönüllüler AKA’dan çıkartırılır.

İstanbul Kent Konseyi bu sözleşme ile;

 • Gönüllülerden gelen fikir, görüş ve öneriler ile elde edilen bulguları, İstanbul Kent Konseyi faaliyetlerinin tamamında kullanma hakkına sahiptir.
 • AKA kapsamında yapılacak çalışmalar ve etkinlikleri, kurumsal kimliğine uygun şekilde düzenleme ve kamuoyu ile paylaşma hakkına sahiptir.
 • Saygı, hoşgörü, iyi niyet ve İstanbul Kent Konseyi çalışma ilke ve prensipleri dışında görüş bildiren gönüllüleri AKA’dan çıkarma hakkına sahiptir.
 • Gönderilen anketlere ya da sunulan katılımcı araçlara düzenli olarak katılmayan gönüllüleri AKA’dan çıkarma hakkına sahiptir.

İstanbul Kent Konseyi bu sözleşme ile;

 • İstanbul Kent Konseyi Misyon ve Vizyonu doğrultusunda gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yürüteceğini taahhüt eder.
 • Dil, din, ırk, etnik köken, sosyal farklılıklar ve toplumsal cinsiyet ayrımı gözetmeden tüm paydaşlara eşit mesafede duracağını taahhüt eder.
 • Gönüllünün katılımının niceliğini ve niteliğini arttırmak için çalışmalar yürüteceğini taahhüt eder.
 • Çalışmalarında gönüllüye ait fikir, öneri ve eleştirileri dikkate alacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Gönüllüyü konsey, konsey çalışma grupları, meclisleri ve projeleri hakkında açıkça bilgilendireceğini taahhüt eder.
 • Gönüllünün katıldığı anket çalışmaları ve benzeri diğer katılımcı araçlardan çıkan sonuç ve raporlar hakkında gönüllüyü bilgilendireceğini taahhüt eder.
 • Gönüllü bilgilerini kullanırken demokrasiye saygı, şeffaflık, katılımcılık ve insan hakları ilkelerini gözeteceğini taahhüt eder.
 • AKA aracılığıyla konseyin katılımcı araçlarına aktif katılan gönüllülere ‘’ Aktif Yurttaş Sertifikası “ vereceğini taahhüt eder.

Aktif Katılım Ağı’na katılmak için formu doldururken bu sözleşmeye rızasını veren gönüllü ve İstanbul Kent Konseyi bu sözleşmesinin etik bağlayıcılığını kabul eder ve sözleşmenin etik bağlayıcılığı dahilinde hareket edeceklerini taahhüt eder.

Aktif Katılım Ağı

Sadece İstanbul'da  ikâmet edenlerin başvurusu kabul edilmektedir. ?

Maximum upload size: 20MB