Misyon & Vizyon

Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın dördüncü maddesi, “kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” olarak belirlenmiştir.[1] 2030 yılına kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli meslek eğitimi ve teknik eğitime erişimlerinin güvence altına alınması, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde arttırılması hedeflenmiştir.  Nitelikli bir eğitim, işgücüne yönelik bilgi, beceri ve yetkinlikleri her yönden geliştirmek ve toplumsal esenlik için de elzemdir. Dezavantajlı grupların kapsayıcı bir anlayışla her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit şekilde erişimlerinin sağlanması, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin, eğitimin tüm alanlarında ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.[2]

Bu kapsam ve bağlam içerisinde, İstanbul Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu olarak, eğitim kavramını 4 farklı boyutta – Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretim, Yükseköğretim ve Yaşam Boyu Eğitim – inceleyerek; İstanbul’un eğitim alanındaki sorunlarına farkındalık yaratmak ve bu konulardaki çözüm önerilerimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ilgili mercilere ulaştırmayı ve mevcutta bulunan projelerin uygulanması noktasında takipçi olmayı hedefliyoruz. Öncelikli çalışma alanlarımız; nitelikli erken çocukluk eğitimi, bireylerin istihdam edilebilirliklerini artıracak eğitim çalışmaları, uluslararası öğrencilerin kentle etkileşiminin artırılması ile kentlilik bilinci oluşturmak çerçevesinde şekillenmektedir.

[1] https://sdgs.un.org/goals/goal4

[2] https://www.ipa.istanbul/yayinlar/indir/23