İSTANBUL KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

             BİRİNCİ BÖLÜM

             Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul’daki kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan İstanbul Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönerge; İstanbul Kent Konseyi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu yönerge, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilen) Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönergenin uygulanmasında;

  1. a) Belediye: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,
  2. b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; İstanbul’un kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve anlaşmanın esas olduğu, İstanbul sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluş olan İstanbul Kent Konseyi’ni,
  3. c) Meclisler: Kent Konseyi bünyesinde çeşitli alanlarda bu yönergenin 8. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan organları,

ç) Çalışma Grupları: Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere yürütme kurulu tarafından oluşturulan grupları.

 

             İKİNCİ BÖLÜM

             Kent Konseyi’nin Amacı, Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

Kent Konseyi’nin Amacı ve Oluşumu

            MADDE 5- (1) İstanbul Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi; sivil toplumun güçlendirilmesi ile başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler olmak üzere sesi az duyulanların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar.

(2) İstanbul Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi, 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca ve Türkiye Yerel Gündem 21 Programı ilkeleri doğrultusunda 18.10.2019 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısından sonra oluşmuştur.

 

Kent Konseyi’nin Görevleri

            MADDE 6- (1)İstanbul’da demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

(2) İstanbul’a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama

izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

(3) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

(4)İstanbul’un kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

(5)  İstanbul kentinin kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

(6) İstanbul’da sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı, kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

(7)  İstanbul’da sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

(8) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

(9) Kent Konseyi’nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesini sağlamak,

(10) Başta İstanbul’daki diğer kent konseyleri olmak üzere, başka kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili işbirlikleri geliştirmektir.

 

            Kent Konseyi’nin Çalışma İlkeleri

            MADDE 7- (1) Katılımcılığı, şeffaflığı, saydamlığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

(2) Farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla hareket etmek,

(3) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek çözüm ve sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,

(4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı uluslararası sözleşmelerde yer alan, kent ve kent yaşamına yönelik evrensel değerlere bağlı kalmak,

(5) Çalışmalarda, konunun ihtiyacı olan bilimsel veriler ve teknik gereklilikleri araştırarak dikkate almak,

(6) Konsey ile belediye arasındaki ilişki ve işbirliğini, ılımlı mesafe ilkesine bağlı kalarak sürdürmek,

(7) Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve diyalog kanallarını açık tutmak,

(8) İstanbul’a dair sözü olanları kucaklayan bir yapıyı sürekli kılmak ,

(9) Ayrımcılık ve her türlü nefret söylemini reddetmek,

(10) Biyolojik çeşitliliğin ve doğal hayatın korunması, iklim değişikliğinin önlenmesi için kendi çalışma ortamında da ekolojik temelli ve çevreci yaklaşımı benimsemek,

(11) Kentlilerin, kentin tüm yönetim kademelerine ve karar alma süreçlerine demokratik katılımını sağlamak,

(12) Kent hakkının korunması ve kent suçlarının yok edilmesi için kentlilik bilincini sağlamak,

(13) Demokrasinin temel değerlerine bağlı kalmak.

 

            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            Üyelik ve Organlar

            Üyelik

            MADDE 8- (1) Kent Konseyi; İstanbul’daki merkezi yönetimi, yerel yönetimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı içinde buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur;

(2) İstanbul Valisi veya temsilcisi,

(3) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi,

(4) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin kaymakamları veya temsilcileri,

(5) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin belediye başkanları veya temsilcileri,

(6) Sayısı onu geçmemek üzere İstanbul Valisi tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

(7) İstanbul ili sınırları içerisinde tüm mahalle muhtarlarının temsilci sayılarının yönetmelikte öngörülen kriterler içerisinde kalmak kaydıyla ilçe bazlı değerlendirilerek il genelinde her bir ilçe için 1 (bir) muhtar temsilcisi,

(8) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin il başkanlığının birer temsilcisi,

(9) İstanbul’daki oluşumunu tamamlamış aktif faaliyet gösteren ilçe kent konseylerinin başkanı veya temsilcisi,

(10) İstanbul’daki üniversitelerin rektörleri veya temsilcileri,

(11) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde teşkilatını kurmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birer temsilcisi,

(12) İstanbul’da örgütlü olan işçi, memur ve işveren sendikalarının il düzeyindeki en üst temsilciliklerinden birer temsilci,

(13) İstanbul’daki odaların birer temsilcisi,

(14) İstanbul Barosu’nun bir temsilcisi,

(15) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde merkezi İstanbul olan ve kamu yararı statüsüne sahip derneklerin ve vakıfların birer temsilcisi,

(16) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde konseye üye olmak isteyen derneklerden birer temsilci,

(17) Kent Konseyi’nce kurulmuş olan meclis ve çalışma grupların birer temsilcisi.

            Kent Konseyi Organları

            MADDE 9-

  1. a) Genel Kurul,
  2. b) Yürütme Kurulu,
  3. c) Meclisler ve Çalışma Grupları,
  4. ç) Başkan.

 

           Genel Kurul

           MADDE 10- (1) Genel kurul, Kent Konseyi’nin en yetkili organı olup, bu yönergenin 8. Maddesinde sayılan üyelerden oluşur.

(2) Kent Konseyi genel kurulunda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem iki yıl, ikinci dönem üç yıl görev yaparlar. Kurum ve kuruluşlarca ilk kez belirlenen ya da herhangi bir nedenle değiştirilen temsilcilerin isimleri, kent konseyinin gündemindeki ilk genel kurul toplantısından önce kent konseyi yürütme kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

(3) Kent Konseyi ilgilisi olan her bileşene açık olduğu gibi, Kent Konseyi’nin üyesi olan kurum ve kuruluşlar, yetkili organlarının kararıyla genel kurul üyeliğinden çekilebilirler.

(4) Kent Konseyi’nin olağan ve olağanüstü toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların genel kurul üyelikleri düşer.

(5) Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu her yıl Ocak ve Eylül aylarında olağan olarak toplanır. Ayrıca genel kurul Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile veya yürütme kurulunun salt çoğunluk kararıyla ya da 8. maddede sayılan katılımcı üye sayısının üçte birinin yazılı teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(6) Üyeler Kent Konseyi Başkanlığı’nın önceden hazırladığı katılım listesini imzalayarak genel kurul toplantısına katılırlar.

(7) Genel kurul katılımcı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanmazsa, en az 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıda artık nisap aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki katılımcı üye sayısı, yürütme kurulu asil üye sayısının iki katından az olamaz. Çoğunluk sağlanmadığı hallerde toplantı bu gerekçe yürütme kurulunca tutanağa bağlanarak iptal edilir.  Genel kurul kararları her zaman katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(8) Genel kurul çağrıları yerel seçimler sonrası Belediye Başkanı’nca, diğer dönemlerde Kent Konseyi Başkanı’nca yapılır.

(9) Seçimsiz (istişari) genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. Ayrıca genel kurul tarafından başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı 1 yazman üye seçilir. Seçilen üyeler başkanla birlikte genel kurul tutanağını imzalarlar. Seçim gündemli genel kurulda ise başkan yönetim görevi üstlenemez. Divan kurulu, genel kurul üyeleri arasından teşekkül eder.

(10) Genel kurul, yürütme kurulu tarafından önceden hazırlanmış gündemi görüşür. Katılımcı üyelerin %10’unun yazılı isteği, üçte birinin kabulü ile gündemde değişiklik yapılabilir.

(11) Genel kurul; Kent Konseyi Başkanı ile yürütme kurulu asil ve yedek üyelerini seçer. Ayrıca  ilgili yönetmeliğin ve bu yönergenin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarını çalışma usul ve esaslarını belirleyen çalışma yönergesi genel kurulca onaylanır.

(12) Meclis ve Çalışma Gruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirilmek üzere meclis başkanlığına sunulabilir.

 

 

            Yürütme Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri

            MADDE 11- (1) Kent Konseyi Yürütme Kurulu; genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, konseyde yer alan meclis başkanlarının da yer aldığı en az 7asil üyeden oluşur. Genel kurulda yürütme kurulu için ayrıca en az 7 yedek üye seçilir.

(2) Yürütme kurulu ve başkanı seçimleri gizli oy açık sayım esasına göre yapılır. Seçim yönetiminin blok liste ya da çarşaf liste ile yapılmasına genel kurul karar verir.

(3) Kent konseyi başkanının bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(4) Yürütme kurulu ayda bir olağan, kent konseyi başkanı veya yürütme kurulu üyelerinin en az üçte birinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(5) Yürütme kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 veya yılda 5 kez katılmayan üyelerin yürütme kurulu üyeliği düşer.

(6) Yürütme kurulu üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra 7’nin altına düşerse olağanüstü genel kurul yapılarak yürütme kurulu yenilenir.

(7) Yürütme kurulu toplantıları asil üyelerle yapılır. Yedek üyelerde toplantılara katılıp düşüncelerini dile getirebilir, ancak oy kullanma hakları yoktur. Toplantı kararların kayıt altına alındığı tutanaklar yedek üyelere de iletilir.

 

            Yürütme Kurulu’nun Görevleri

            MADDE 12- (1)Kent Konseyi’nin amaçları ve öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve genel kurulun onayına sunmak.

(2) Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak,

(3) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, yerini, zamanını ve gündemini belirlemek.

(4) Kent Konseyi’nin amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak, bu grupların çalışmalarına destek olmak ve denetlemek.

(5) Kent Konseyi genel sekreterinin ve sekretarya hizmetlerinde görevlendirilecek personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.

(6) Genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne sunmak ve uygulamayı izlemek.

            Kent Konseyi Başkanı’nın Seçimi

            MADDE 13- (1)Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olarak ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Gizli oy açık sayım esasıyla yapılacak Kent Konseyi Başkanı seçimi için; ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki, ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır, ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır, üçüncü oylamada en fazla oy alan başkan seçilmiş olur.

            Kent Konseyi Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

            MADDE 14- (1) Özel ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil etmek,

(2) Genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

(3) Konsey genel sekreterinin birinci, sekretaryada görevli personelin ise ikinci sicil amiri yetkilerini kullanmak,

(4) İlgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirmek.

(5) Kent Konseyi’nde verimliliği arttırmak, katılımcılığı ve ortak aklı geliştirmek için kent konseyi başkanının talebi ve yürütme kurulunun onayıyla, yürütme kurulu üyeleri arasından kent konseyi başkanı tarafından görevlendirmeler yapılabilir.

             DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

             Toplantı ve Görüşme Usulü

 

            MADDE 15- (1) Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlilik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Meclisler ve çalışma gruplarının çalışma esaslarını belirleme ve değiştirme yetkisi yürütme kuruluna devredilebilir.

 

            Görüşlerin İlanı

            MADDE 16- (1) Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

 

            Genel Sekreterlik

            MADDE 17- (1) Kent Konseyi Genel Sekreteri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent Konseyi Genel Sekreteri, ilgili yönetmelikte ve bu yönergede kent konseyinin görevleri olarak belirtilen çalışmaların yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonunu sağlar.

(3) Genel Sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreter yürütme kurulu toplantılarına katılarak görüş belirtir, ancak oy kullanamaz.

 

            Sekretarya Hizmetleri

            MADDE 18- (1) Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önerilecek görevliler tarafından gerçekleştirilir.

(2) Kent Konseyi Sekretarya’sı hizmetlerini yürüten personel genel sekretere karşı sorumludur.

            Kent Konseyi’nin Mali Yapısı

            MADDE 19- (1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi’ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

(2) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, bütçenin oluşmasında belediyeyle işbirliği yaparak önerilerini rapor halinde sunar.

(3) Kent Konseyi özel kurum ve kuruluşlarla sosyal projeler kapsamında çok ortaklılığa dayalı ortaklaşa projeler yürütebilir.

 

            Yürürlülük

            MADDE 20- (1) Bu yönerge Genel Kurul’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 21- (1) Bu yönerge hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.