İstanbul Büyükşehir Belediyesi, katılımcı, demokrat, insan odaklı, adil ve ortak akla dayalı yeni nesil belediyecilik anlayışının gereği olarak Katılımcı Bütçe Modelini hayata geçiriyor.

Katılımcı Bütçe sürecini İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Kent Konseyi ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yürütüyor.

2022 İBB bütçesine dâhil edilmesi planlanan katılımcı bütçe uygulaması için hazırlıklar başlatıldı. Paydaş bilgilendirme toplantıları ile kentteki ilçe kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve meslek birlikleri, odalar ve üniversiteler ve İstanbul Kent Konseyi yürütme kurulu, çalışma grupları ve meclisleri ile  bir araya gelindi. Katılımcı Bütçe Modelinin tanıtımı yapılarak bu süreçte katılımın arttırılması adına paydaşların işbirliğinin önemine dikkat çekildi, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Ayrıca Katılımcı Bütçe sürecine sivil aktörlerin aktif katılımı amacıyla 7 Ağustos Cumartesi günü “Katılımcı Bütçe Fikir Maratonu” düzenlenecek ve Fikir Maratonu boyunca sürecek olan sivil toplum panayırında belirlenen temalar etrafında yapılan çalışmalar ve üretimler değerlendirilecektir.

KATILIMCI BÜTÇE,

Vatandaşların ihtiyaç bildirmek, fikir önermek ya da oylamak gibi çeşitli biçimlerle, bütçenin tamamı ya da bir kısmının nasıl harcanacağına dair kararlara katıldığı süreçtir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi;

Yerel Demokrasiyi teşvik etmek ve geliştirmek,

Dayanışma ve Uzlaşma kültürünün geliştirilmesi,

Sivil Toplum ile İBB işbirliğinin güçlendirilmesi,

Kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkelerinin güçlendirilmesi,

Kentsel hak ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi,

Yurttaşların yenilikçi fikirlerini sunabileceği platformların çeşitlendirilmesi,

Veriye dayalı tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasında, kapsayıcılık temel ilkesinin güçlendirilmesi,

amaçlarıyla Katılımcı Bütçe’yi hayata geçirmeyi planladı.

Kimler proje iletebilir?

12 yaş ve üstü tüm İstanbullular bireysel ya da örgütlü olarak (STK’lar, tüzel kişiliği olmayan inisiyatif, platformlar, İstanbul’daki kent konseylerinin meclis ve çalışma grupları) ilgilendikleri temalarda, kentte gördükleri bir soruna, ihtiyaca çözüm getiren fikirlerini, projelerini iletebilirler.

 

İBB 2022 Katılımcı Bütçe Süreci

Projeni İlet: İkameti İstanbul’da olan herkes butcesenin.istanbul web sitesinde yer alan “Proje Başvuru Formu”nu doldurarak projesini iletebilir.

Her başvuru sahibi en fazla 5 öneri sunabilir.

Projeler 2 – 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında iletilebilecektir.

Ön Değerlendirme: Web sitesi üzerinden iletilen proje, fikir başvurular, değerlendirme kriterleri olan; ikametgâhı İstanbul olan kişi veya gruplarca sunulmuş olması, yasalara ve yönetmeliklere olması, mevzuata göre İBB görev ve sorumluluk alanında olması, belediye politikaları, amaç ve hedefleri ile uyumlu olması kriterlerine doğrultusunda İBB’nin ilgili birim ve İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Kent Konseyi temsilcileri tarafından değerlendirilecektir.

Ön değerlendirme 16 – 20 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Proje Tanıtım Kartlarının Hazırlanması: Ön değerlendirme aşaması olumlu sonuçlanan proje ve önerilerin oylamaya sunulması amacıyla ilgili İBB birimlerince proje tanıtım kartları hazırlanacaktır.

Oylama: Hazırlanan proje tanıtım kartları butcesenin.istanbul web sitesi üzerinden İstanbul’da ikamet eden ve 12 yaş üzerindeki vatandaşların oylamasına sunulacaktır. Belirlenen puan değerinde proje seçimleri dijital ortamda gerçekleştirebilecektir.

Katılımcı bütçe sürecinde proje iletmeyen vatandaşlar oylamaya katılabilecektir.

Her oylama süreci için tanımlanacak birim değeri ile vatandaş kendi öncelikleri doğrultusunda proje seçerek kendi sepetini oluşturacak. Farklı birim değerlere sahip projelerin toplam oylaması sonucu belirleyecek.

Oylama 21 – 29 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecektir.

Teknik Değerlendirme:

Bilgilendirme/Duyuru: Oylamanın sonucu web sitesi üzerinden duyurulacak ve uygulanacak önerilerin sahipleri ayrıca bilgilendirilecektir.

Uygulama: Seçilen projeler 2022 yılı içinde uygulanmaya başlanacaktır.

 İzleme değerlendirme: Katılımcı Bütçe süreci boyunca web sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak, ayrıca İstanbul Kent Konseyi tarafından düzenli bilgilendirme yapılacaktır.

Katılımcı Bütçe modeli ve süreciyle ilgili fikir ve görüşler web sitesi üzerinden ya da İstanbul Kent Konseyi’ne iletilebilir.